2011 verslagen

 

Op 16 december 2011 is de schietbaan van de Militaire Schietsport Vereniging Scramble op vliegbasis Leeuwarden heropend door Kolonel-vlieger J.D. Luyt. Hij deed dit door middel van het lossen van het eerste schot.

 

 

 

 

In september 2009 werd geconstateerd dat de schietbaan niet meer voldeed aan de milieu- en veiligheidseisen met als gevolg dat de schietactiviteiten werden stilgelegd. Na een periode van uitgebreid overleg kon de verbouwing van start gaan. De verbouwingswerkzaamheden konden dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers in november 2011 worden afgerond.

Naast de Militaire Schietsport Vereniging Scramble maakt de Schietvereniging Contact Oud Mariniers en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren ook gebruik van deze baan.

 

 

terug naar hoofdmenu


 

Notulen van de jaarvergadering van de KVNRO-afd. Friesland

dinsdag 29 maart 2011 aanvang 18.30 u in de MFR van de Vliegbasis Leeuwarden.

 

Aanwezig: Lkol. G. Frijling, Lkol. W. Verheijen (voorz. KVNRO), Lkol. A. Bolder (secr van KVNRO), Ltkol. H. van der Heide, Maj. T. ter Wisscha, Maj. H. Klaassen, Maj. A.R. de Vries, Maj. S.C. Smits, Maj. H. Bos, Maj. E. Goedheer, Maj. Y. Smid, Elnt. J.C. Robijn, Elnt. G.van Meegdenburg, Elnt. W. Hansen, , Elnt. W. de Jong, Elnt. C. Herbrink

 

Afbericht van: Gen. H.J. Maijers, Kol. D.J. Luyt, Lkol. J. Cloquet, KLTZ  G.J.S. Leuring (POC HB KVNRO), KLTZ. R. Leemans, Maj. F. Otsen, Maj. P. Riedstra,  Maj. H. Verhoog, Maj. B. van 't Geloof, Kap. B. van Hulsen, Elnt. A. Olijslager, Elnt. F. Sjaardema, Cadet J. Pijl, dhr. F. de Hart, dhr. K. Wiersma.

 

Tevens aanwezig bij de lezing: Ltkol. F. den Edel, Ltkol. T v.d. Belt, dhr H. Plas, dhr. S. Haitsma( OVW Bat 1-9RI),

 

1. Opening.

De Maj. T. ter Wisscha opent de vergadering. Hij vraagt 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan het overleden lid van onze afdeling:  dhr. Minne Dijkstra.

 

2. Mededelingen.

In verband met de voorbereiding op het deployment in Sardinië, zijn de uitgenodigde Officieren van de Luchtmacht afwezig. Zij laten zich verontschuldigen.

De Officieren van het 44e Painfbat JWF laten zich eveneens verontschuldigen wegen opwerkings werkzaamheden en oefeningen.

 

3. Notulen.

Geen opmerkingen.

 

4. Jaarverslag secretaris:

In de uitslagen van de Leeuwarder Open Golfwedstrijd wijzigen we de uitslag van de Lkol. G. Frijling "in 4e, gedeeld 14e", tevens worden in de uitslagen toegevoegd: CDR. A. Schoute en de Kol. B.A.F. Ruijs. Zij sporten op maandagsavonds met ons mee.

Elnt. W. Hansen meent dat de schietclub er eerder was dan de KVNRO.

Lkol. G. Frijling geeft verkort weer wat er speel bij Scramble. Sinds nov 2009 is de baan afgekeurd en gesloten. Er wordt hard aan gewerkt en alle kanalen benut om de baan weer open te krijgen.

 

5. Financiëel overzicht 2009 en 2010.

 

6. Begroting 2011.

deze zijn reeds vooruit gezonden en behoeven niet verder commentaar.

Maj. A.R. de Vries: vraag over de mouwbadges van de afdeling Friesland.

Deze zijn bewust in een keer afgeschreven. Er worden een enkele keer door het bestuur van de afdeling badges als relatiegeschenk weggeven. Je  hoeft ze nu niet telkens af te schrijven. De penningmeester heeft de voorraad in beheer. De post Kas inkomsten van € 30,- zijn de inkomsten van de verkoop van 3 badges. Het is de meest praktisch oplossing.

Elnt. W. Hansen: heeft een opmerking over een strak financieel beleid: heeft de penningmeester de te ontvangen contributie inmiddels ontvangen?        Ja.

 

7. Verslag kascommissie.

Elnt. W. Hansen: De commissie heeft de kas en boekhouding benevens de bankrekening van de afdeling gecontroleerd en in orde bevonden. Dat geldt voor de jaren 2009 èn 2010. Hij verzoekt de vergadering de penningmeester en het bestuur van de afdeling décharge te verlenen. Dit gebeurt.

 

8.Benoeming Kascommissie.

Lid van de commissie worden in omgekeerde volgorde van aftreden:

                3. Maj. H. Klaassen

                2. LTZ2OCARKMR F. Bartels

                1. Elnt W. Hansen.

 

9. Bestuursverkiezing.

De scheidend voorzitter Maj. T. ter Wisscha bedankt iedereen en neemt afscheid van zijn functie. Hij stelt voor dat de Lkol. G. Frijling zijn taak tijdelijk waarneemt. Bij acclamatie wordt de overste gekozen tot voorzitter. Hij blijft tevens Schietcommissaris en Commandant van de Schietclub.

De nieuwe voorzitter, de Lkol. G. Frijling, stelt voor de Ltkol. H. van der Heide te Leeuwarden te benoemen als lid van het bestuur. Ook deze wordt bij acclamatie verkozen.

De Lkol. G. Frijling bedankt de scheidend voorzitter voor zijn jarenlange inzet en overhandigd hem ten afscheid een kistje Friese wijn.

Op de huls van een 25-pounder, die werd afgeschoten bij de bevrijding in 1945 en aangeboden door wijlen de Lkol. F. de Boer, zal de naam van de scheidend voorzitter worden gegraveerd.

Hij geeft vervolgens het woord aan de voorzitter der KVNRO de Lkol. W. Verheijen. Na een uitgebreide toespraak, die op de website van de afdeling is te lezen, wordt de scheidend voorzitter de Maj. T. ter Wisscha geëerd met  de zilveren legpenning van de KVNRO en krijgt daarbij tevens een oorkonde uitgereikt.

 

Voor de tekst van de volledige toespraak klikt u hier

 

10. Rondvraag.

De secretaris maakt de aanwezigen attent op de lezing van Rob Leemans en Rob Niemeijer over hun bevindingen in het medisch operatie centrum in Kandahar in Afghanistan. Voorafgaand aan  de lezing kan men deelnemen aan een typisch Afghaans buffet. Vooraf aanmelding is zeer gewenst. De uitnodigingen zijn reeds per mail aan de leden verstuurd.

Ook maakt hij de leden attent op een door de Leeuwarder Rotary georganiseerde Ralley. De secretaris heeft de vorige maal meegedaan en beveelt deelname van harte aan. Zelf is hij deze maal  helaas verhinderd.

Verder geen opmerkingen of vragen.

 

11. De voorzitter sluit de vergadering.

 

Aansluitend houdt de Maj. H. Bos zijn lezing met de titel: "Een nieuwe missie voor de B.V. Nederland".

Door een groot gehoor wordt de lezing bijgewoond.

 

terug naar hoofdmenu Copyright  KVNRO afd. Friesland  Links: www.kvnro.nl
                               Privacy   
     
     
     
     
   Laatste update: 25-11-2019
 

         
 
 
 
        
185515 bezoekers (230675 hits) sinds 31-1-2011