2015 verslagen

TOZT Reichswald van 14 t/m 17 december 2015:

 

Een 4 tal reserve officieren van de afdeling Friesland der KVNRO waren door de C-44 PIB RI JWF, de Lkol. Bert Stam,  uitgenodigd om deel te nemen aan een TOZT sessie in het Reichswald.

Helaas vielen er twee collegae af zodat de Elnt Johan Robijn en ondergetekende  zich om 07.15 melden in Havelte bij het regiment JWF op maandag 14 december.

Na de "morning pray "o.l.v. de PBC Maj. Rein Faber werden de combi`s ingeladen en vertrok de colonne OEG naar de Vrede Peel..

Na aankomst op het voormalig vliegveld de Peel werden we door de Lkol. drs. W.J.Hagemeijer van het MIMH ingeleid over het onderwerp : Operatie Veritable.

 


 

  

 kaart van de operatie uit Wikipedia

 

 

   

Het gebied tussen Nijmegen, het Reichswald, Cleveen de Rijn was in 1945 onder water gelopen.

 

 

 

 

 

Aan de geallieerde zijde werd er gevochten door de Canadese - en Engelse divisies tegen een zeer gemotiveerde Duitse leger in de operatie "Veritable” op 8 februari 1945.

Op de diversiteit van wapens en tanks werd hierbij ingegaan en ook op de geoefendheid van de strijdende eenheden.

Na de lunch kregen de 6 syndicaten het brigade bevel en de opdracht om een aanval te doen op het Reichswald en de vijand daar te verdrijven c.q. te vernietigen met de huidige middelen.

Na een analyse werd een verkenningsplan opgesteld en werd er daadwerkelijk door de syndicaten ter plekke in Duitsland verkend.

Na het diner werd op de Peel werd er `s avonds het operatieplan uitgewerkt.

Om 22.00 uur werd het operatieplan voor het bataljon gepresenteerd aan de S3 , Majoor Andy Bos en de BC de Lkol. Bert Stam, leiders der oefening.

De volgende ochtend was het vroeg reveille en werd het bataljonsbevel gepresenteerd en daarna werd er verplaatst naar de locatie voor de diverse presentaties in het veld met discussies.

Na een aarzelend begin kwamen wij beide als reserve officier weer in het plaatje,  echter de nieuw benadering moest wel indalen.

Ook ons syndicaat werd uitgenodigd om ons plan te presenteren.

De Lkol. Hagemeijer gaf in het veld aan hoe de aanval en de verdediging werkelijk was verlopen.

 

            

 

 

 

Na het diner werd de voortzetting van de aanval gepland bij "Mooyland” via een "war game” en opnieuw kwam de Lkol. Hagemeijer met de historie.

De Elnt Johan Robijn had een korte film gedownload over de operatie "Veritable” , welke met alle genoegen werd gepresenteerd door de Lkol. Hagemeijer.

De avond werd onderbroken omdat  een van de syndicaten  een brainstorm sessie ging houden over ”Walk for Live” en het Foppe Fonds.

De A- Cie. o.l.v. de Kap. A. de Jonge ,  verantwoordelijk voor Provincie Groningen en de B-Cie. o.l.v.  de Kap. Bouwmans   verantwoordelijk voor de Provincie Fryslân. Voor beide provincies is een goed doel gekozen om de betrokkenheid met die provincies te onderstrepen met  het regiment J.W.F. Na de sessie werd er nog aan het plan van de voorzetting van de aanval gewerkt.

Om 22.30 was er een "Happy Hour” ,zodat het saamhorigheid aspect niet werd vergeten, hetgeen een belangrijke pijler voor deze TOZT was.

Naast twee leden van onze afdeling was ook een lid van de UNIFIL vereniging aanwezig de reserve Kap. Hans van Lent.

De contacten met de externen van het regiment JWF wil deze BC verstevigen en borgen.

Voor het War gamen werden 3 aanvallende syndicaten aangewezen en twee verdedigende syndicaten.

De volgende ochtend gaf de BC nog enkele aanwijzingen en werd er verplaatst naar het gebied voor de aanval (Blue) en  verdediging( Red).

 

         

 

 

Na een stevige verkenning verzamelden de syndicaten zich op de parkeerplaats van "Mooyland”.

Een van de syndicaten was aangewezen om een maquette te maken op schaal.

Op deze maquette werden de diverse eenheden van respectievelijk Blue en red geplaatst waarna het spel op de wagen kwam.

De twee spelende partijen waren niet alleen in actie qua uitleg ook de toekijkende syndicaten werden steeds in de diverse situaties behendig door de S3 betrokken zodat er voortdurend discussies ontstonden.

 
     
 

Na de "war gaming "werd dit deel afgesloten met een presentatie door het NIMH ter plekke waar een aantal Canadese eenheden zich stuk liepen op een verdediging van een eenheid van  Duitse parachutisten van 16 t/m/ 21 februari.

Ter afsluiting van deze dag hebben we een bezoek gebracht aan de oorlogsbegraafplaats van UK.( Reichswald Forest War Cemetery)

 

 


 

Een bijzonder indrukwekkende gebeurtenis op een druiligere schemerige namiddag waar de jonge mannen begraven liggen ver van hun naasten.

De BC en de BA hebben een krans gelegd namens het regiment en na twee minuten stilte sprak de BC nog enkele woorden. Het was stil na afloop van de herdenking en een ieder ging met pijn in zijn hart weer op de terugweg naar de Peel.

Aangekomen was het verzamelen voor een afsluitend diner.

Een voortreffelijk diner werd ons voorgeschoteld door de KLU met na afloop een samen zijn in de mess.

De volgende ochtend werd de laatste opdracht gegeven door de BC en de S3, een aanval op kasteel Bleijenbeek.

Deze locatie was een luis in de pels voor de geallieerden in februari 1945. Een para eenheid van ongeveer 80 man verstoorde de verzorgingsroute van de aanvallende eenheden en moest worden vernietigd.

 


 

 

De diverse syndicaten werden gehusseld en er werd een verkorte procedure toegepast om te komen tot een aanvalsplan.

De vier syndicaten werden gelijktijdig aan de tand gevoeld door respectievelijk de BC en de S3.

De opdracht was bijna niet uitvoerbaar zoals wel bleek uit de presentatie van het NIMH. De Geallieerden hebben dit kasteel van de wereld gebombardeerd, zodat de MSR vrij was van vijanden.

Tot slot was er een korte maar krachtige evaluatie door de BC en bedankt een ieder voor zijn inzet.

 

 

 

 

Als externen hebben we genoten van het enthousiasme en de vakmanschap van zowel de onderofficieren als de officieren.

Wij als externen waren een met de beroepscollegae, klasse!.

Wij spreken onze dank uit voor deze uitnodigen en we staan klaar voor een herhaling van dit soort bijeenkomsten.

De doelstellingen van de BC zijn zeer zeker alle gehaald!

 

De reserve Lkol. b.d. der Inf. RI JWF

G.( Gerard) Frijling


 
 
 
 
Zie  voor de geschiedenis Wikipedia: klik hier 
 
 

 
 
 Midwinter Schieten 2016
 
Aan mijn wapenbroeders.
 

Ik zal, voor zover mijn emoties dat toelaten, trachten verslag te doen van de evenementen zoals die hebben plaatsgevonden op 12 december jl. Het was  rond het middaguur nog stralend weer , de gezichten blonken van ambitie en krijgslust. Dit tekende het gezelschap bij uitstek. Zelfs de mensen die deze dag geen vrij hadden, wisten door middel van omkoping , fraude of terreur ,zij het ietsje later, alsnog aanwezig te zijn. De wapens waren schoon , het buskruit droog, en het ging er op los. Een olympisch trommelvuur, dat de meest geharde veteraan nog zou doen verbleken, barstte los. Enkele leden waren zo in hun bezigheid opgegaan dat zij hun wapen niet meer wilden of konden neerleggen. Gelukkig werd door Harry Plas op meesterlijke wijze een munitie tekort gesimuleerd. Na jaren bezuinigen bij defensie is dit tot een van de meest uitgevoerde oefeningen gaan behoren. Zodat ze toch nog over konden gaan tot de intelligentietest.

             De resultaten waren 213 punten voor Sicor Smits, 184 punten voor Huub Roetert en 181 punten voor Jan Freerk Popma. Een eervolle vermelding dient nog te gaan naar Wiel Hansen, die uit compassie met de schijf, tweehandig moest schieten, en ondanks deze handicap 39 punten heeft kunnen scoren.

De intelligentietest liet zich (zoals dat bij een goede intelligentietest hoort), niet goed in woorden vatten. Misschien ging het wel over het thema :Wat zou Alexander de Grote hebben gedaan als hij over drone’s had beschikt. (waarschijnlijk was hij thuis gebleven omdat de aardigheid eraf was.) Onze vereniging behoeft zich echter over de resultaten niet te schamen. De Westerse beschaving heeft afgelopen zaterdag een intellectuele schokgolf doorstaan, waarvan het episch centrum lag bij de vliegbasis op een kleine 100 meter van de hoofdwacht. Ik had ,daar ik  de leden niet wilde onderschatten , de vragen niet al te gemakkelijk gemaakt, maar de resultaten verbaasden mij zeer en hebben mij weer hoop voor de toekomst gegeven. Ik heb de vragenlijsten in de mess laten liggen opdat eenieder  over zijn intellectuele eigendom kon beschikken(eventueel boven de schoorsteenmantel inlijsten), maar niemand hechtte er waarde aan en alles is blijven liggen. Misschien moet ons bestuur wat minder scheutig met vrij drinken zijn?

            Henk Bos bedacht dat Vorst Potemkin uit de kast was gekomen en kreeg daarmee de eerste prijs. Johan Robijn benoemde bisschop Odo Van Bayeux tot ritmeester  en scoorde daarmee als tweede. Stefan van der Elst herkende in David de slingeraar een roerganger van de marine en verwierf zich daarmee de derde prijs.

Het volgende onderdeel betrof een typische volkssport in onze kaatsprovincie. Het eiergooien wordt internationaal gespeeld, maar de wereldtop komt uit de regionen van Friese kaatsers;  (Andries  Smink: 63m). Mijn grootste zorg was om de leden van struifangst te genezen. Dit gelukte wonderwel ,de leden bleken zo dynamisch als dynamiet. Helaas was het in de tussentijd gaan regenen en de eierdozen gingen er al bedenkelijk slapjes uitzien. De eerste serie was op 10 meter en toen de eerste eieren gaaf gevangen waren, zat de sfeer er goed in. Ook de 2e serie werd met enthousiasme gespeeld. De 3e ronde op 20 meter begon al meer van de vaardigheid der leden de vergen. Ik heb de vrijheid genomen om alleen deze laatste serie waarderen. Dit niet in de laatste plaats  omdat de eerder behaalde resultaten, wat vlekkerig in de regen, van het scorelijstje begonnen te lopen.

           De grootmeesters waren het partuur Gerard Frijling en Don Brunet, met 3 gevangen eieren uit een serie van 5. Een welverdiende 1e plaats. Zij werden echter op de voet gevolgd door het partuur van Henk Jonkers en Huub Roetert met 2en een half ei. Hoe zij dit voor elkaar gekregen hebben onttrekt zich aan mijn voorstellingsvermogen. Maar daar het naar mijn mening  alleen bij het uitbroeden problemen zou geven, heb ik de uitslag toch maar geaccepteerd.

             Hierna was het tijd om in de mess de resultaten te evalueren, zodat we nog even konden groeien in aanzien bij de aanwezige dames. Ze waren lieflijker dan ooit tevoren. Wat is er heerlijker dan na de harde krijg weer thuis te komen?

           Ook hebben we deze keer weer een schutter van het jaar kunnen benoemen, en wel in de persoon van Huub Roetert, die op deze dag van zonneschijn en regen het zwerk al had zien drijven. Hij had zijn speech al gereed. Hij houdt van dure whisky, zijn huis moet geverfd , zijn tuin onderhouden en zijn vrouw is aan een nieuwe auto toe. Moge de beste winnen.

 

 

              Bale Steenhuizen.  

 

   

 
 
 
Oefening "Blauwe Koord" , 16 en 17 november 2015
 
 
Gezien het feit dat een aantal van onze leden bij een eerdere gelegenheid (21 en 22 mei 2013 hebben zes van onze collegae met goed gevolg deelgenomen aan deze oefening) niet van de partij konden zijn hebben we, na enkele vergeefse pogingen om deel te kunnen nemen in de tussenliggende tijd, 16 en 17 november j.l. deel kunnen nemen aan de oefening "Blauwe Koord".
 
 
 
 
We hadden met de ELNT (RMT) Johan Gerbenzon, ondergetekendede MAJ (b.d.) Rob Zwaaneveldt, de MAJ (b.d.) Henk Weerstra, (zie foto) een klein, maar mooi team om aan deze oefening mee te gaan doen.

Op maandag 16 november hebben wij om 12.00 uur eerst deelgenomen, met het gehele 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Johan Willem Friso (hierna te noemen 44 Painfbat RI JWF), aan de indrukwekkende één minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de lafhartige aanslagen in Parijs op 13 november j.l.

Om 13.30 die dag stonden we samen met 71 jonge, volledig bepakte manschappen aangetreden en werden we afgemarcheerd naar het vertrekpunt buiten de poort van de Johannes Post Kazerne. Gezien de grote hoeveelheid bepakking van de manschappen, voor onder andere het nog in te richten bivak, ging dit na enkele meters bij een aantal soldaten niet geheel naar wens waardoor Rob en ondergetekende na enkele meters reeds ook bepakt aan de afmars mee mochten doen!! 
 
Na aankomst op het vertrekpunt en het daaropvolgend verkrijgen van de instructies en het eerste coördinaat zijn we met de groep, aangevuld met Marga Timmerman in een verkwikkende regenbui vertrokken (Marga is een dochter van een Indiëveteraan en onder andere vanuit de organisatie voor de Walk for Live nauw verbonden met het 44 Painfbat RI JWF) . Gezien het feit dat Marga, volledig onwetend wat er van haar verwacht ging worden, een aantal etappes met ons mee liep was er op gezette tijden een voertuig beschikbaar voor eventuele ondersteuning. Wij vieren hebben hier uiteraard geen gebruik van hoeven maken en hebben alle onderdelen, op de volledige bepakking na, in gelijke mate als de beroepsjongens  volbracht. (Leuk feit om te noemen hierbij is dat de chauffeur van het voertuig aan het einde van de oefening meldde dat de "jongens" (resp. 50,54,57 en 59 jaar oud !!) de gehele oefening te voet hadden afgelegd !?!?) Marga heeft, met hulp van onze mentale ondersteuning, enkele etappes meegelopen en heeft er mede daardoor een zeer leuke ervaring bij zoals ze zelf aangaf. Op de verschillende coördinaten werd van ons verwacht dat we touwbanen bedwongen, foto's herkenden, in touwen moesten klimmen, oefengranaten moesten gooien of met tractorbanden en munitiekisten een parcours moesten afleggen. Naast het afleggen van de hindernisbaan in de regen met een lekker windje en in de duisternis  moest één lid van de groep zich ook verplaatsen door een 30 meter lange rioolbuis, waar Rob gelukkig in paste.
 
Naast het nodige kaartleeswerk om met zo min mogelijk kilometers het traject af te leggen werd op ieder coördinaat een aantal vragen gesteld over de geschiedenis en de wapenfeiten van het 44 Painfbat RI JWF. Bij een fout antwoord moest er een strafronde worden gelopen in allerlei vormen, maar gelukkig hebben we op iedere vraag het goede antwoord kunnen geven zodat een "strafexercitie" er voor ons gelukkig niet bij was. Na 11 uur, 11 minuten en 5 seconden (we hadden er eigenlijk 6 seconden langer over moeten doen, dan hadden we onze groep op een bepaalde manier "eer" aan kunnen doen), 27,1 kilometer lopen en een paar kilo zwaarder door al de regen en het transpiratievocht waren we weer terug op het vertrekpunt. Al met al een erg leuke ervaring en een goede oefening. Van de verschillende onderdelen hebben we eigenlijk vooral plezier ondervonden (op de rioolbuis na!!!!) en de vele wetenswaardigheden aangaande het Regiment Infanterie Johan Willem Friso hebben ons alleen maar trotser gemaakt op de mannen (en vrouwen) die in de afgelopen eeuwen, maar vooral de afgelopen naoorlogse periode, hebben deelgenomen aan de vele uitzendingen en acties. Het feit dat wij voor een zeer bescheiden onderdeel deel uit mogen maken van één der vele tradities van het Regiment is iets wat we alleen maar ten zeerste kunnen waarderen.
 
Dinsdag 17 november vond onder leiding van enkele UNIFIL Veteranen rond 08.00 uur de afmars plaats,  vanaf het punt waar de oefening geëindigd was, naar het Sld. R van Well plantsoen (genoemd naar de in 1980 tijdens de uitvoering van de oefening "Blauwe Koord" overleden soldaat Van Well). Daarna werd, na een goede toespraak van de Bataljonscommandant  van 44 Painfbat RI JWF de LKOL Bert Stam, het blauwe koord aan eenieder die de oefening met goed gevolg had doorlopen uitgereikt door de UNIFIL veteranen. (op drie manschappen na die door een val of fysieke problemen hebben moeten opgeven). Na de traditionele Berenburg was het aanvang dienst en einde oefening "Blauwe Koord"

MAJ. S.C. Smits (RMT)
OVR Friesland
Plv. Cdt. Eemshaven
 
 

 
Op 14-09-2015 hebben een aantal leden van de KVNRO afdeling Friesland het sportseizoen 2015/2016 op de basis op maandag avonden geopend met een golfwedstrijd op Ameland
De deelnemers hadden gelijk met een wedstrijd op een zonovergoten Ameland, terwijl het aan de wal spoelde van de regen.
Hieronder de prijswinnaars:
 
 
 

 De gelukkigen: vlnr. Sicor(3e), Gerard (2e), Frits (4e) en Johan (1e)

 
Op 15 april 2015 werd te Sneek in het bijzijn van een delegatie van het bestuur van de KVNRO afd. Friesland een plaquette onthuld. De plaquette bevat de namen van de in de WOII gevallen "Snekers".       
                                          De Ltkol. G. Frijling geeft commando: "Brengt Ere Groet"aan de opgestelde Officieren, Reserve Officieren en Veteranen bij de onthulling van de plaquette.
 
 
 
 
De plaquette
 
 
 
 
Generaal bd. Meines brengt ere groet na het leggen van de krans voor de gevallenen
 
 
 
 
  Ere Groet na legging van de krans.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Copyright  KVNRO afd. Friesland  Links: www.kvnro.nl
                               Privacy   
     
     
     
     
   Laatste update: 25-11-2019
 

         
 
 
 
        
185512 bezoekers (230672 hits) sinds 31-1-2011