Geschiedenis van de KVNRO afd. Friesland

terug naar hoofdmenu


Hieronder staat een transcriptie uit het notulenboek van de

KVNRO  afd. Friesland:

 

Verslag sedert de oprichting der afdeling Friesland der A.V.v.N.R.O. t/m 1931

 

 

 

Op Zaterdag 11 Oct. 1930 kwamen in Amicitia (¹) te Leeuwarden op initiatief van de H.H. Winters en Olsman in totaal 11 res.off. bijeen, teneinde de mogelijkheid van de oprichting eener afdeling te bespreken. Met dit initiatief hadden nog 3 niet aanwezigen hun adhesie betuigd. Na de gehouden besprekingen bleek voor de oprichting groote kans van slagen. Alle aanwezigen zegden hun medewerking toe, terwijl verder werd besloten in de loop van november 1930 de definitieve oprichtingsvergadering te houden en daarbij een lid van het H.B. uit te nodigen aanwezig te willen zijn, voor het houden van de lezing over het doel, streven der A.V.v.N.R.O.

Intussen werd de noodige propaganda gemaakt o.a. door bij het besluit der verg. van 11 Oct. mededeling te doen in verschillende in Friesland verschijnende bladen.

            Op 15 Nov. 1930 Werd in Hotel "De Kroon” (²) te Leeuwarden door 13 aanwezigen definitief besloten tot oprichting van een afdeling en werden in het bestuur gekozen de H.H.

 

Rengers  voorzitter
Olsman  secretaris
Winters  penningmeester
Hoekstra commissaris
Gramsma       commissaris

 

 

In deze vergadering was tevens aanwezig het H.B. lid  D. de Jong, die zijn vreugde uitsprak, mede namens het H.B., dat de Vereeniging weer een afdeling rijker was geworden, en vervolgens een historisch overzicht gaf van het instituut res.off., waarbij hij tevens het bestaansrecht onzer Ver. motiveerde.

            Zoo begon de afd. met 14 leden.

            Daar niet dadelijk over geld kon worden beschikt, spreekt het vanzelf dat de eerste tijd rechtstreeks voor de leden weinig kon worden gedaan. In hoofdzaak is er dan ook aan ledenwerving gewerkt,met als gevolg dat ons ledental op 1 Jan. 1932 van aanvankelijk 14 tot 34 was gestegen, waarin zijn begrepen 7 leden die nog geen lid van de Ver. waren.

            Op de gehouden alg. jaarverg. kon onze afdeling om finantieele redenen niet worden vertegenwoordigd. Wellicht zal dit voortaan wel kunnen, omdat blijkbaar het H.B. niet ongenegen is eenige tegemoetkoming in de kosten te verlenen

            In Oct. van het afgelopen jaar werd voor onze afd. door ons lid Winters een lezing gehouden over onze kustverdediging, speciaal voor zooveel betreft de kust artillerie.

            Het ligt in de bedoeling in de toekomst meer lezingen voor onze leden te houden, doch alweer om finantieele redenen zullen sprekers voorlopig uit eigen kring moeten worden gerecruteerd.

            Nog steeds bezit onze afdeling geen reglement. De vaststelling daarvan wacht op toezending van de nieuwe statuten.

            En hiermee meen ik dit verslag te kunnen beëindigen, daarbij de hoop uitsprekende, dat onze afdeling moge groeien en bloeien tot heil der Vereeniging en tot nut harer leden in ’t bizonder.

 

Heerenveen Jan 1932

De secretaris

w.g.

Olsman 

 

Wordt vervolgd:


 

1 Hotel Restaurant aan de Wirdumerdijk, inmiddels afgebroken.

2 Hotel aan de Voorstreek, afgebroken


terug naar hoofdmenu

  Copyright  KVNRO afd. Friesland  Links: www.kvnro.nl
                               Privacy   
     
     
     
     
   Laatste update: 25-11-2019
 

         
 
 
 
        
192689 bezoekers (241038 hits) sinds 31-1-2011